Statut Fundacji

 

Na Rzecz Ochrony Zwierząt

 

SFORA HUSKY

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt SFORA HUSKY, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Justynę Cichoń i Paulinę Biela – Wojtasiak, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym, sporządzonym przez Mikołaja Siennickiego, Notariusza w Poznaniu w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Oś na Murawie 12 za numerem Repertorium A.4181/2013 z dnia 18 kwietnia 2013, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. tekst jedn. Dz. U. Nr 46, poz.203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Siedzibą Fundacji jest Baranowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

§4

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy ds. rolnictwa.

§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz inne wyodrębnione jednostki organizacyjne, a także przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń, spółek i organizacji gospodarczych, jeśli nie naruszy to postanowień niniejszego statutu.

§7

1.Fundacja opiera swoja działalność na pracy społecznej.

§8

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem: „Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt SFORA HUSKY”.
 2. Fundacja może używać pieczęci z napisem: „Fundacja SFORA HUSKY” wraz z zaznaczeniem siedziby, numeru rejestrowego fundacji, a także ewentualnego znaku graficznego.
 3. Fundacja może posługiwać się skrótem FSH.

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

 • §10

Celami Fundacji są:

 1. Działania na rzecz przestrzegania Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i propagowania właściwego i humanitarnego traktowania zwierząt.
 2. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt.
 3. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, chorym i kalekim.
 4. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
 5. Kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności postrzegania prawa zwierząt do ochrony.
 6. Podejmowanie innych działań mających na celu ochronę i opiekę nad zwierzętami.
 7. Podejmowanie innych działań mających na celu ochronę i opiekę nad zwierzętami.

 

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podejmowanie stosownych działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami oraz w przypadku porzuconych i bezdomnych zwierząt.
 2. Współpracę z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.
 3. Opiekę i leczenie skrzywdzonych, chorych, kalekich i bezdomnych zwierząt.
 4. Prowadzenie schronisk dla przygarniętych przez Fundację zwierząt.
 5. Organizowanie i wspieranie miejsc czasowego pobytu zwierząt (domy tymczasowe).
 6. Organizowanie i wspieranie hoteli dla zwierząt skrzywdzonych.
 7. Propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt, realizacja programu sterylizacji i kastracji.
 8. Współpraca ze schroniskami dla zwierząt i wszystkimi organizacjami pro-zwierzęcymi.
 9. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną w zakresie ustaw dot. Praw Zwierząt.
 10. Prowadzenie akcji propagandowych, warsztatów, imprez, konferencji kształtujących w społeczeństwie konieczność przestrzegania praw zwierząt.
 11. Wspieranie i organizowanie akcji adopcyjnych zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji.
 12. Zbieranie Środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb Fundacji.
 13. Działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

MAJĄTEK, DOCHODY I OGRANICZENIA W DYSPONOWANIU MAJĄTKIEM

§13

Składnikami majątkowymi Fundacji przeznaczonymi na realizację jej celów są:

pieniądze w kwocie łącznej 550, zł (pięćset pięćdziesiąt złotych), przekazane przez Fundatorki, tj. :

b) Justynę Cichoń. w wysokości 275 zł

a) Paulinę – Biela Wojtasiak – w wysokości 275 zł

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15

Dochody Fundacji pochodzą z:

– darowizn, spadków i zapisów

– dotacji i subwencji oraz grantów

– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz imprez organizowanych przez Fundację

– dochodów z majątku fundacji

– odsetek bankowych

– projektów, licytacji i dofinansowań

§16

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe.

§18

1. Majątek Fundacji nie może służyć do udzielania pożyczek ani zabezpieczania zobowiązań jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ,zwanych dalej „osobami bliskimi.”

2. Majątek Fundacji nie może zostać przekazany na rzecz jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie takie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystany na rzecz członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu.

4. Z majątku Fundacji nie wolno finansować zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, darczyńcy, sponsorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA

§19

1.Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

§20

1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym bieżącą działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, z których jeden pełni funkcję prezesa zarządu i wiceprezesa lub prezesa pierwszego i wiceprezesa i sekretarza  powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.

3. Prezesa zarządu oraz członków zarządu powołują i odwołują Fundatorzy. Decyzja Fundatorów w zakresie powoływania i odwoływania prezesa i członków zarządu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

4. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Justyna Cichoń.

5. Zastępcą Prezesa jest Paulina Biela – Wojtasiak.

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są co najmniej raz na 3 miesiące. Nad regularnym zwoływaniem posiedzeń Zarządu czuwa Prezes Fundacji, który zobowiązany jest poinformować wszystkich jego członków 7 dni przed datą zwołania posiedzenia, pisemnie, względnie ustnie. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez pozostałych członków Zarządu, na ustny lub pisemny wniosek członka Zarządu do Prezesa Zarządu z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem w przypadku zarządu wieloosobowego.

 

7. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, poprzez głosowanie jawne

 

§21

 1. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

(a)    opracowanie projektów rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projektów preliminarzy wydatków Fundacji,

(b)   kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządzanie jej majątkiem,

(c)    sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

(d)   ponoszenie odpowiedzialności za realizację celów statutowych Fundacji,

(e)    przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn i zapisów oraz składanie oświadczenia o przyjęciu spadku.

§22

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych w przypadku zarządu wieloosobowego wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

3. Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§23

1.Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

2.Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmują Fundatorzy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

1.Fundacja może dla osiągnięcia swoich celów – połączyć się z inną fundacją.

2.Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

3.Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd.

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd , który przeprowadza likwidację lub wskazuje osobę do przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
 3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie na rzecz wskazanej przez Zarząd innej Fundacji prowadzącej działalność na rzecz ochrony i ratowania zwierząt.

4. W razie śmierci Fundatora jego uprawnienia określone w Statucie wygasają.

5. Fundacja ulega automatycznej likwidacji w razie śmierci członka zarządu (w przypadku                      zarządu jednoosobowego)

§26

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.